ESAFOSFINA

Tên thuốc: ESAFOSFINA

Số Đăng ký: VN-16777-13

Thành phần: Fructose 1,6 diphosphate 5g