DIFOSFOCIN 500mg

Tên thuốc: DIFOSFOCIN 500mg

Số Đăng ký: VN-14764-12

Thành phần: Citicolin……………… 500mg