CLISMA-LAX

Tên thuốc: CLISMA LAX

Số Đăng Ký: VN-17859-14

Thành phần: Mỗi lọ 133 ml chứa dung dịch với thành phần như sau:

Natri monobasic phosphate khan (NaH2PO4) ……………… 13,91 g

Natri dibasic phosphate khan (Na2HPO4) ……………………  3,18 g