GIVET-4

Tên thuốc: GIVET-4

Số Đăng ký: VD-28908-18

Thành phần: Mỗi gói cốm uống GIVET-4 (1 g) chứa:

Montelukast natri tương đương Montelukast ..  4 mg