OZIACAP

Tên thuốc: OZIACAP

Số Đăng ký: VN-6424-08

Thành phần:

Dextromethorphan HBr……………….10mg

Guaifensin………………………..100mg