PATARVIT SYRUP

Tên Thuốc: PATARVIT SYRUP (Thuốc bổ dạng sirô)

Số Đăng ký: VN-9791-10

Thành phần: 

Thiamine HCL ………………….. 2.0 mg
Riboflavin ………………………… 1.0 mg
Pyridoxine HCL………………… 1.0 mg
Nicotinamide……………………. 5.0 mg
Cyanocobalamin…………….. 10.0 mcg
Vitamin A ………………….. 1000.0 U.I.
Vitamin D3…………………….200.0 U.I.
L-Lysine HCL ………………. 100.0 mg