DIFOSFOCIN 1000mg

Tên thuốc: DIFOSFOCIN 1g

Số Đăng ký: VN-19823-16

Thành phần: Citicolin……………… 1000mg